Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne 35 İşçi Alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 20'si temizlik görevlisi, 15'i silahsız güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 35 işçi alımı yapılacak.

24 Aralık 2019 - 16:29 - Güncelleme: 24 Aralık 2019 - 16:58

AÇIKLAMALAR

 1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden kura usulü ile "sürekli işçi" alınacaktır.
 2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Kura usulüne tabi taleplerden; temizlik ile güvenlik personeline ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadronun dört katı noter huzurunda kura ile belirlenecek olup Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi için 4 (dört) katı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Karamanoğlu Mehmehbey Üniversitesi web sayfasında (https://www.kmu.edu.tr) ilan edilecektir.
 5. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasından (https://www.kmu.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 6. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı 60 (atmış) ve üzeridir. Başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde daha üst öğrenimi olana, öğrenimlerinin de eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyetlerinin de eşitliği halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 7. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasında (https://www.kmu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 8. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde itirazı olanlar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtirazlar 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasında ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 9. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 10. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 11. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 12. Alınacak sürekli işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 13. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasından (https://www.kmu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
 14. Sınav sonucuna göre görev yerleri merkez veya taşra olmak üzere Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

        Sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylarda aranan şartlar;

 1. Bu ilanın yayımı tarihinden önce Karaman İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 3. 18 - 35 yaş arasında olmak.
 4. Askerlik ile ilişiği olmamak.
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 6. Güvenlik görevlisi için vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
 7. Güvenlik görevlisi ilanı için 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.  

Başvuru Tarihleri : 23 – 27 Aralık 2019

NOT: Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya internet (https://www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır.

YORUMLAR

 • 0 Yorum