banner56

Karaman Belediyesi Beton Bordür ve Parke Taşı İhalesine Çıktı

Karaman Belediyesi Son Zamanlarda Karaman'da Devam Eden Çalışmalar Kapsamında Beton Bordür ve Parke Taşı İhalesine Çıktı

Karaman Belediyesi Beton Bordür ve Parke Taşı İhalesine Çıktı

Karaman Valiliği'nin resmi web sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre, Karaman Belediyesi son zamanlardan Karaman'da yapımı ve düzenlemeleri devam eden çalışmalar kapsamında beton bordür ve parke taşı almak için ihaleye çıktı.

Buna Karaman Valiliği'nin resmi web sitesinden yapılan ilana göre;

BETON BORDÜR VE PARKE TAŞI
KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Beton Bordür ve Parke Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2019/307791
1-İdarenin
a) Adresi    :    Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı 79 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382264074 - 3382264161
c) Elektronik Posta Adresi    :    parkbahce@karaman.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    -Holland tipi beton parke taşı (gri)-250.000 Adet -Holland tipi beton parke taşı (kırmızı)-250.000 Adet -Beton bordür (50’lik)-10.000 Adet 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :    KARAMAN BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA İDARENİN İSTEDİĞİ YERLERE
c) Teslim tarihi    :    Malzemeler, idarenin iş programına uygun olarak 90 takvim günü içerisinde peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Karaman Belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No:79 70100 KARAMAN Belediye Hizmet Binası 1. Kat İhale Salonu
b) Tarihi ve saati    :    23.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 706 EN 12620+A1, TS 706 EN 12620+A1 ve TS 2824 EN 1338 STANDART BELGELER İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No:79 70100 KARAMAN Belediye Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Celalettin AKGÜN
Park ve Bahçeler Md. V.

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner23

banner22